Bài học tình dục đầu đời cùng mẹ bạn thân Yu Shinoda mông đẹp , đại ca tha em… tại lúc đó em đang chơi con nhỏ kia… nên mất khôn…” “Con mẹ mày, mày lúc nào cũng chỉ biết quất thôi. Đéo làm được trò trống gì” “Cút mẹ mày đi, đừng để tao thấy mặt chó mày nữa. Biến” Dứt lời Tám đá một đá vào chân Cường làm hắn đau điếng người. Bọn đàn em khốn khổ thấy đại ca tha tội liền ráo riết lui ra, lỡ ổng đổi ý đánh tiếp thì lại chết mẹ. Tám bần thần ngồi trên ghế, Nam sinh số hưởng được thịt mẹ của bạn Yu Shinoda cuồng dâm hắn biết