Nhậu nhà đồng nghiệp rồi lẻn vào phòng địt vợ anh ta để em tự do khám phá với tụi nó… anh sẽ sắp xếp em đi với tụi nó… không có anh… – Thôi… không có anh thì ngại lắm… mắc cỡ lắm… – Hi hi… Anh biết em sẽ thích mà… không sao đâu… đừng mắc cỡ… Long để yên cho không gian im lặng vài giây rồi hỏi lại để chốt vấn đề: – Sao… em quyết định sao? Vy im lặng chẳng nói gì. Long tiếp tục độc thoại khi đầu dây bên kia là sự im lặng tuyệt đối: – Vậy im lặng là đồng ý nhé!.